Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behandling och beslut

Avdelningarna vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund sammanträder cirka en gång i månaden. För att en ansökan ska hinna behandlas vid ett specifikt mötestillfälle måste den (inklusive erlagd avgift) normalt sett inkommit senast tre veckor innan det aktuella mötestillfället.

Före mötet får ledamöterna ta del av samtliga ansökningar. Varje ansökan bereds av en av nämndens forskare som sedan föredrar ärendet inför nämnden. När nämnden sedan sammanträder tar den ställning till om ansökan ska:

Godkännas

Godkänd forskning får genomföras givet att den inte strider mot annan författning (än etikprövningslagen).

Ibland uppställer nämnden villkor för godkännandet. Då får forskningen genomföras givet att villkoren uppfylls.

Ett godkännande upphör att gälla om forskningen inte påbörjats senast två år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Ett projekt kan dock tillåtas pågå längre än två år.

Avslås

Ett avslag betyder att forskningen inte får påbörjas. Ansökan avslås om nämnden exempelvis bedömer att den förmodade kunskapsvinsten inte uppväger de risker eller det integritetsintrång som forskningen medför.

Kompletteras

Ofta vill nämnden se ändringar eller tillägg innan dess ett godkännande kan bli aktuellt. I sådana fall får forskningen inte påbörjas innan dess nämnden granskat och godkänt en ny version av ansökan. 

Avvisas

Ansökningar som faller utanför nämndens ansvarsområde ska avvisas, givet att det inte är aktuellt med ett rådgivande yttrande (se nedan). Vanligtvis sker ett avvisande om nämnden inte bedömer att studien utgör forskning i lagens mening. Så kan ske om studien bedöms utgöra fortlöpande kvalitetsarbete vid en myndighet.

Ges ett rådgivande yttrande

Om forskningen inte bedöms tillståndspliktig eller om det rör sig om ett renodlat studentarbete, har nämnden möjlighet att ge ett rådgivande yttrande. Yttrandet kan hjälpa den sökande att förbättra studien ur etiskt avseende och är också ett kvitto på att den sökande inte försökt kringgå lagen. 

Överklagande

Nämndens beslut kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden vars kansli ligger i Stockholm. Tillvägagångssätt och tidsramen för överklagandet framgår i samband med att den sökande delges nämndens beslut. Centrala etikprövningsnämndens beslut kan i sin tur inte överklagas.

Via Centrala etikprövningsnämndens hemsida går det att ta del av ett urval av deras beslut:

Sidansvarig:

Blanketter och instruktioner

Via etikprövningsnämndens hemsida kan du ladda ner ansökningsblanketten samt instruktioner:

Etikprövningsnämnden

Vill du komma i kontakt med Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Kontaktuppgifter till deras kansli hittar du på deras hemsida.

REPN i Lund