Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studentarbeten

Varje år genomförs det hundratals uppsatsarbeten vid Lunds universitet. Dessa håller ofta god vetenskaplig nivå och liknar i så måtto forskning. I några av studierna utsätts människor för vissa risker. I andra behandlas känsliga personuppgifter. Därför är det naturligt att fråga sig om studentarbeten behöver genomgå etikprövning. Svaret är att kravet på etikprövning normalt sett inte gäller sådana arbeten, men att det finns undantag. Nedan kan du läsa om de regler som gäller för arbeten inom ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Studentarbeten och forskning

Arbeten på grundnivå eller avancerad nivå räknas normalt sett inte som forskning i lagens mening. I dessa fall gäller inte det krav på etikprövning som anges i Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Det finns emellertid undantag. Studentarbeten som förväntas publiceras i ett vetenskapligt sammanhang eller som förväntas expanderas och ingå i en doktorsavhandling räknas som forskning. Sådana arbeten ska prövas om de inbegriper något av de villkor som specificeras i lagen (3-4 §§). Att examensarbeten rutinmässigt görs tillgängliga på Internet räknas inte som att de publiceras i ett vetenskapligt sammanhang.

Läs mer om vilken forskning som behöver genomgå etikprövning

Rådgivande yttrande

Det är förhållandevis ovanligt att etikprövningsnämnden får in ansökningar som avser arbeten inom ramarna för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Om nämnden får en sådan ansökan och bedömer att studien inte faller inom ramarna för etikprövningslagens tillämpningsområde, har den möjlighet att ge rådgivande yttrande. Detta kan hjälpa den sökande att förbättra studien ur etiskt avseende eller påminna om annan relevant lagstiftning. Det rådgivande yttrandet är också ett kvitto på att man inte försökt kringgå lagen. 

Annan form av etisk granskning

Naturligtvis bör lärosätet endast tillåta studentarbeten som är etiskt försvarbara, oberoende av om de faller under etikprövningslagens tillämpningsområde. Hur detta säkerställs varierar dock mellan de olika utbildningarna. Ibland är det handledaren som ensam står för granskningen. Andra gånger finns ett prövningssystem liknande det som gäller för forskning. Om man som student är osäker på vilka regler som gäller bör man i första hand kontakta sin handledare eller de kursansvariga.

Sidansvarig:

Har du frågor?

Har du frågor som gäller det forskningsetiska regelverket? Som anställd vid Lunds universitet kan du då vända dig till forskningsetik [at] lu [dot] se.