Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Beslutsoförmögna

Det finns situationer då forskningspersonen saknar kapacitet att samtycka till att delta i en vetenskaplig studie. Sådan beslutsoförmåga kan vara ett resultat av sjukdom eller skada, men den kan också ha sin grund i att personen ifråga är alltför ung för att kunna ta ställning till att ingå i studien.

Som forskare kan man ofta välja att avstå från att inkludera beslutsoförmögna personer i en viss studie. Men detta är inte alltid ett alternativ. Ibland är det ju just dessa personers situation man vill studera.

Ett totalförbud mot forskning på beslutsoförmögna personer skulle hindra angelägen forskning och i förlängningen drabba personer som lider av nedsatt beslutsförmåga. Därför lämnar lagen visst utrymme för sådan forskning. Nedan följer en beskrivning av de krav etikprövningslagen ställer på sådan forskning. Observera dock att det är Etikprövningsnämnden som avgör om dessa krav är uppfyllda och om forskningen får genomföras.

Barn som ännu inte fyllt 15 år

Om forskningspersonen ännu inte fyllt 15 år ska (båda) vårdnadshavarna samtycka till att barnet ingår i studien. Barnet ska dock så långt som möjligt informeras om forskningen. Om barnet motsätter sig att vara med får forskningen inte utföras även om vårdnadshavarna gett sitt samtycke.

Vidare har Centrala etikprövningsnämnden slagit fast (Ö24-2008) att forskning på barn, något förenklat, inte får utföras (a) om den skulle kunna genomföras på beslutsförmögna personer, (b) om dess syfte är att vara av relevans för en annan grupp än den vilken forskningspersonen hör till, eller (c) om den medför mer än obetydlig risk för skada eller mer än ett obetydligt obehag.

Personer som är mellan 15 och 18 år gamla

Om forskningspersonen är mellan 15 och 18 år gammal ska han eller hon själv samtycka till att ingå i forskningen. Observera att vårdnadshavarna då inte ska samtycka.

Om personen ifråga saknar förmåga att förstå vad forskningen innebär för egen del, gäller samma regler som för personer som ännu inte fyllt 15 år. 

Vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga

Personer som har fyllt 18 år men som på grund av sjukdom, skada eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta ställning till forskningsmedverkan, får inkluderas i en studie under vissa specifika omständigheter. Det åligger Etikprövningsnämnden att granska om forskningen uppfyller de krav som ställs.

För det första måste forskningen förväntas ge kunskap som inte är möjlig att få genom forskning med samtycke. Här räcker det naturligtvis inte att det är svårt att rekrytera andra (beslutsförmögna) personer till forskningen. Den vetenskapliga frågeställningen ska endast kunna besvaras genom att inkludera personer från den grupp (beslutsoförmögna) forskningspersonen tillhör.

Vidare måste forskningen förväntas vara till (a) direkt nytta för forskningspersonen eller (b) bidra till ett resultat som kan vara till nytta för forskningspersonen eller någon annan som lider av samma eller liknande sjukdom eller störning.

Om forskningen inte förväntas vara till direkt nytta för forskningspersonen (normalfallet) får den endast innebära en obetydlig risk för skada och ett obetydligt obehag.

Samråd ska även ske med forskningspersonens närmaste anhörig (samt med god man eller förvaltare om frågan ingår i dennes uppdrag). Om någon av dessa personer motsätter sig forskningen får forskningspersonen inte inkluderas i studien. I förarbetet till lagen anges att närmast anhörig i första hand är make/maka, registrerad partner eller sambo. Om någon sådan inte finns eller själv inte är kapabel att sätta sig in i frågan, bör man i andra hand tillfråga någon bland de s.k. första grads anhöriga, dvs. barn, föräldrar eller syskon i denna ordning. 

Avslutningsvis ska forskningspersonen så långt möjligt personligen informeras om forskningen. Om forskningspersonen i någon form ger uttryck för att inte vilja delta, så får forskningen inte genomföras. Liksom i fallet med barn gäller denna vetorätt under hela projektet.

Sidansvarig:

Har du frågor?

Har du frågor som gäller det forskningsetiska regelverket? Som anställd vid Lunds universitet kan du då vända dig till forskningsetik [at] lu [dot] se.