Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Oredlighet i forskning

Fusk och annan oredlighet i forskning har tyvärr visat sig förekomma på olika nivåer och inom olika discipliner. Vid Lunds universitet handläggs misstanke om oredlighet i forskning enligt särskilda föreskrifter (STYR 2017/218). På denna sida kan du ta del av huvuddragen i dessa föreskrifter. Du kan även ladda ner föreskrifterna i sin helhet: 

Anmälningsskyldighet

Vid Lunds universitet råder anmälningsskyldighet vid misstanke om oredlighet i forskning. Misstanken ska omgående skriftligen delges Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet (nedan kallad Nämnden). Anmälan ska ges in till förvaltningschefen vid Lunds universitet. 

Vad räknas som vetenskaplig oredlighet?

Enligt universitetets föreskrifter är varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Lunds universitet skyldig att se till så att resultat inhämtas, sammanställs och rapporteras enligt de värderingar som forskarsamhället omfattar. Handledare och medförfattare ska alltså förvissa sig om att vad som framkommit i forskningsverksamheten är ärligt framtaget och korrekt beskrivet.

Till oredlighet räknas här handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete som:

  • Leder till falska eller förvrängda forskningsresultat.
  • Ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen.

Exempel på oredlighet i forskning är förfalskning och fabrikation av data, plagiering, obehörigt användande av information given i förtroende, oberättigat hävdande av författarskap, underlåtelse att följa etiska regler eller motsvarande regler och rekommendationer meddelade av Regionala etikprövningsnämnden och Centrala etikprövningsnämnden eller annan myndighet.

Utredning

Misstanke om oredlighet i forskning utreds av Nämnden (se ovan). Denna ska som första steg låta göra en förberedande undersökning och därefter – om Nämnden anser att det föreligger skäl för detta – föreslå Rektor att en fullständig utredning bör göras. Om Nämnden anser att det inte finns grund för den anmälda misstanken, kan Rektor föreslås avskriva ärendet utan att en förberedande undersökning genomförts.

Nämnden får under utredningens gång inhämta yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Ett sådant yttrande ska inhämtas om detta begärs av den misstanken riktats mot eller av den som väckt frågan om misstanke, såtillvida detta inte bedöms uppenbart obehövligt.

För att en person ska hållas ansvarig krävs enligt föreskrifterna att den vetenskapliga oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Forskning finansierad av Public Health Service

Utöver redan nämnda föreskrifter gäller särskilda bestämmelser för forskning finansierad av USAs Public Heath Service via någon av dess organ (National Institutes of Health, NIH). Vid misstanke om oredlighet i forskning har universitetet, enligt avtalsvillkoren, förbundit sig att följa regler i Policies on Research Misconduct, 42 Code of Federal registration (CFR) delarna 50 och 93 samt NIH Grant Policy Statement Part II: Terms and Conditions of NIH Grant Awards.

Vidare ska universitetet omedelbart underrätta The Office of Research Integrity (ORI) om det uppenbaras att:

  • Det finns en omedelbar risk och behov av att skydda människors eller djurs hälsa.
  • Det finns ett omedelbart behov att skydda USA:s statsbidrag eller utrustning
  • Skälig misstanke föreligger om kriminella handlingar eller brott mot annan lagstiftning.
  • Det finns ett omedelbart behov att säkra bevisning
  • Det finns ett omedelbart behov att skydda antingen den anklagade eller den som framfört anklagelsen
  • Upptäckterna bör snarast komma till forskningssamhällets eller allmänhetens kännedom.

Närmare detaljer står att finna i universitetets föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning (se länk ovan).

Sidansvarig:

Misstänker du forskningsfusk?

Misstanke om oredlighet i forskning ska vid Lunds universitet omgående anmälas till Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet. 

Har du frågor som rör anmälan kan du kontakta nämndens sekreterare magnus [dot] gudmundsson [at] fs [dot] lu [dot] se (Magnus Gudmundsson).

Nya föreskrifter vid Lunds universitet

Det finns nya föreskrifter gällande handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet.